จำนวนผู้ชม 184

รุ่น 1 - 2 / 2565

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

                    การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้คนให้ถูกกับงานทำให้บุคลากรเกิดความพอใจและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อทำให้การประการชุมชนสามารถดำเนินการอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง