จำนวนผู้ชม 230

รุ่น 1 - 2 / 2565

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

               การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัลต้องเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น และที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการตัดสินใจ การตลาด และการบริหารจัดการทั่วไปของธุรกิจในทุกระดับ