จำนวนผู้ชม 301

รุ่น 1 - 2 / 2565

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

        ศึกษาองค์กรและการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจ ตลอดจนนำหลักการจัดการองค์กรมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการประกอบการชุมชน โดยให้ทำรายงานประจำภาคเรียน