จำนวนผู้ชม 51

ชมภาพบรรยากาศภายในอาคาร โดยคลิกที่ภาพเพื่อเลือกชมมุมมองต่างๆได้

1. บันไดทางขึ้นชั้น 2
2. ลานพักผ่อนด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ
3.  นิทรรศการ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
4. จุดบริการ/งานประชาสัมพันธ์
5. ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
[panorama id=14876]
6. มุมนิทรรศการสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวง
7.  มุมแสดงโครงงานประกอบการชุมชน
8.  มุมแสดงวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
[panorama id=14779]
9.  นิทรรศการและหนังสือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10. คลินิกวิจัย
11. ห้องคอมพิวเตอร์
[panorama id=15351]
12. ห้องเรียนออนไลน์/ห้องประชุมออนไลน์
13. มุมวารสาร
14. มุมหนังสือห้องสมุด
[panorama id=15380]
15. มุมหนังสือผู้นำทางปัญญามหาวิทยาลัยชีวิต
16. มุมหนังสือสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
[panorama id=15403]
17. มุมคัมภีร์พระไตรปิฏก
18. มุมคุณธรรม
19. มุมอ่านหนังสือ
20. มุมโครงงานนักศึกษา
21. มุมอ่านโครงงาน
[panorama id=15411]
22. มุมสื่อมัลติมีเดีย
23. ห้องน้ำหญิง
24. ห้องน้ำชาย
25. ห้องน้ำผู้พิการ
26. ห้องจัดเก็บเอกสาร
27. ห้องควบคุมวงจรไฟฟ้า/สัญญาณ อินเทอร์เน็ต
28. มุมกาแฟ
29. ลานริมระเบียง/เอนกประสงค์
30. แอ่งกลางอาคารหอสมุดฯ
[panorama id=15419]