จำนวนผู้ชม 51

ชมภาพบรรยากาศภายในอาคาร โดยคลิกที่ภาพเพื่อเลือกชมมุมมองต่างๆได้

1. บันไดทางขึ้นชั้น 2
2. ลานพักผ่อนด้านหน้าอาคารหอสมุดฯ
3.  นิทรรศการ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
4. จุดบริการ/งานประชาสัมพันธ์
5. ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
6. มุมนิทรรศการสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวง
7.  มุมแสดงโครงงานประกอบการชุมชน
8.  มุมแสดงวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา
9.  นิทรรศการและหนังสือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10. คลินิกวิจัย
11. ห้องคอมพิวเตอร์
12. ห้องเรียนออนไลน์/ห้องประชุมออนไลน์
13. มุมวารสาร
14. มุมหนังสือห้องสมุด
15. มุมหนังสือผู้นำทางปัญญามหาวิทยาลัยชีวิต
16. มุมหนังสือสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
17. มุมคัมภีร์พระไตรปิฏก
18. มุมคุณธรรม
19. มุมอ่านหนังสือ
20. มุมโครงงานนักศึกษา
21. มุมอ่านโครงงาน
22. มุมสื่อมัลติมีเดีย
23. ห้องน้ำหญิง
24. ห้องน้ำชาย
25. ห้องน้ำผู้พิการ
26. ห้องจัดเก็บเอกสาร
27. ห้องควบคุมวงจรไฟฟ้า/สัญญาณ อินเทอร์เน็ต
28. มุมกาแฟ
29. ลานริมระเบียง/เอนกประสงค์
30. แอ่งกลางอาคารหอสมุดฯ