จำนวนผู้ชม 124

หมวดย่อย

ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ (HC)

67 เล่ม

ชื่อหนังสือ: ความพอเพียงบ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทเรียนและประสบการณ์ที่กลั่นกรองมาจากการทำงาน เป็นแนวทางสร้างสรรค์ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้เรียนรู้ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานหลักคุณธรรม ไปประยุกต์ใช้

บรรณานุกรม: ศูนย์คุณธรรม. (ม.ป.ป.). ความพอเพียง บ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

 

ชื่อหนังสือ: คิดแบบเอเชีย 2

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นเอเชีย ซึ่งเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยศักดิ์ศรีอันน่าหวงแหน และความยิ่งใหญ่ที่เหล่าชาติเอเชียควรถนมอและรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างถาวร

บรรณานุกรม: ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล. (2546). คิดแบบเอเชีย 2. กรุงเทพฯ: ฮาซัน พริ้นติ้ง.

 

ชื่อหนังสือ: ปากท้องชาวบ้าน รวมข้อคิดข้อเขียนเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการเงิน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อคิดข้อเขียนเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการเงิน บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ หลักคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง

บรรณานุกรม: วีระ ธีรภัทร. (2542). ปากท้องชาวบ้าน รวมข้อคิดข้อเขียนเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการเงิน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

อ่าน

ชื่อหนังสือ: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่มที่ 2

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งที่ได้จากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการค้นพบในโครงการศึกษาวิจัย

บรรณานุกรม: พิสิฐ ลี้อาธรรม. (2550). ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่มที่ 2. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

ชื่อหนังสือ:  พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาระสังเขป: รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยังยืน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ

บรรณานุกรม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2560). พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

ชื่อหนังสือ: มหกรรมแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการมหกรรมฯ การเตรียมงานมหกรรมฯ กำหนการและพิธีเปิดงานมหกรรมฯ ปาฐกถาพิเศษ “แผนชีวิตชุมชนกับการแก้วิกฤติสังคมไทย” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ฯลฯ

บรรณานุกรม: เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค. (2552). มหกรรมแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจไทย ปัญหาและทางแก้

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพคนและปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยเป็นสำคัญ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การผลิตและการค้า การคลัง การเงิน ภาคเกษตร ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิทยากร เชียงกูล. (2548). เศรษฐกิจไทย ปัญหาและทางแก้. กรุงเทพฯ : สายธาร.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 782

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความ “ทำไมเศรษฐกิจไทยจึงร่อนไม่สวย” “บทวิเคราะห์ไอเอ็มเอฟ  รับความช่วยเหลือหรือรับโรคเอดส์ การค้าไทยท่ามกลางกระแสการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่: การปรับเพื่อสู้

บรรณานุกรม: วิวัฒน์ชัย อัตถากร. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 782. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: พัฒนาศักยภาพผู้นำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีแห่งความพอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม “ฟั่นเกลี่ยวใจให้เป็นหนึ่ง” การสร้างคุณค่าในชีวิตการทำงาน บทเรียนบนโต๊ะอาหาร ประสบการณ์การพัฒนาตนเอง การสร้างพลังชีวิต ฯลฯ

บรรณานุกรม: ศูนย์คุณธรรม. (ม.ป.ป.). พัฒนาศักยภาพผู้นำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีแห่งความพอเพียง. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: วิกฤติรอบด้านรัฐบาลอุจาด

สาระสังเขปหนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แห่งความมืด ความมืดของเศรษฐศาสตร์ เดินทางไกลไปสู่ postmodern economics เศรษฐศาสตร์การเมืองและระบบโลก ปัญหาของอำนาจและความรู้ ณ จุดเปลี่ยนแห่งสหัสวรรษ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. (2543). วิกฤติรอบด้านรัฐบาทอุจาด. (ม.ป.ท.): เอดิสันเพรส โปรดักส์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: วิสัยทัศน์เศรษฐกิจและสังคมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ในช่วง 50 ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ปัญหาและอุปสรรค์จากการพัฒนาที่ยังมือยู่ วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจและสังคมไทย สภาพแวดล้อม เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา

บรรณานุกรม: คณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล. (2539). วิสัยทัศน์เศรษฐกิจและสังคมไทย. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: วิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่จำเป็นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน แนวคิดและแนวปฏิบัติบนฐานความรู้วิสาหกิจชุมชุน ฯลฯ

บรรณานุกรม: คณะผู้จัดทำ. (ม.ป.ป.). วิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: สร้างสุขพอเพียงและยั่งยืน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสุขอย่างพอเพียงตามวิถีคนใต้ ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ สร้างสุขดับทุกข์ภาคเหนือ สุขซำบายดีตามวิถีอีสาน สุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานพอเพียงภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก

บรรณานุกรม: วิมล กิจวานิชขจร (เรียบเรียง). (2551). สร้างสุขพอเพียงและยั่งยืน. (ม.ป.ท.).: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: เจตจำนง ฉบับที่ 1-8

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตจำนงทุกฉบับที่ประเทศได้ยื่นต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)  เพื่อขอความช่วยเหลือการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ  มีผลต่อการกำหนดและการดำเนินนโยบายทุกด้านของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

บรรณานุกรม: วรพล โสคติยานุรักษ์. (2544). เจตจำนง ฉบับที่ 1-8. กรุงเทพฯ : ที พี เอ็น เพรส.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: อ่านข้ามชาติ สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความที่มีการนำเสนอในการประชุม TKCR 2012 การแลกเปลี่ยน ขยายองค์ความรู้และความรับรู้ที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศด้านนโยบาย การอ่านและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

บรรณานุกรม: วัฒนชัย วินิจจะกูล. (2555). อ่านข้ามชาติ สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน. (ม.ป.ท.) : ที คิว พี.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: อนาคตศาสตร์โลกหลัก 11 กันยา 2001

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ่าม่านอาณานิคมทางปัญญา สร้างสร้างทฤษฎีได้อย่างไร ถกเขมร ถกไท ถลกประวัติศาสตร์ โลกหลัก 11 กันยา 2001 ศาสตร์แห่งอนาคต ฟองสบู่อเมริกาแตกแล้ว เศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับหายนะโลกที่สาม ฯลฯ

บรรณานุกรม: ยุค ศรีอาริยะ. (2545). อนาคตศาสตร์โลกหลัก 11 กันยา 2001. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  สิทธิชุมชน : การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบันทึกการประชุมสมัชชาวิชาการ เสวนาเรื่อง ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรบนที่สูงและชายฝั่ง การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร ป่าชุมชน ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ (บรรณาธิการ). (2536). สิทธิชุมชน : การกระจายอำนาจจัดการทรัพยากร. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  สามทศวรรษแห่งการพัฒนาทัศนะทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารกาพัฒนา

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาความยากจนและการพัฒนาประเทศไทย อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศ และรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจไทย กรณีศึกษาว่าด้วยธนาคารโลก พัฒนาการของกลยุทธ์การพัฒนาภายใต้แนวความคิดความจำเป็น ฯลฯ

บรรณานุกรม: กฤษ เพิ่มทันจิตต์. (2554). สามทศวรรษแห่งการพัฒนาทัศนะทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารกาพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : สุขขุมวิทย์การพิมพ์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดระบบบุญนิยมของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งประพฤติปฏิบัติในระบบ เกิดเป็นรูปร่างหมู่บ้านชุมชนหลายแห่ง พิสูจน์ความยั่งยืนว่า เศรษฐกิจชนิดใหม่ จะเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาติได้

บรรณานุกรม: เราคิดอะไร. (2550). สาธารณโภคี เศรษฐกิจชนิดใหม่. (ม.ป.ท.) : ฟ้าอภัย.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๐๐

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับห้วงแห่งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เม็กกาเทรนด์ไทยแลนด์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกับนโยบายสาธารณะ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2542). วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี ๒๐๐๐.  พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  วิกฤติหมู่บ้านไทย ทางออกและอนาคตอยู่ที่ไหน?

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทัศนะของนักพัฒนา นักวิชาการ ชาวบ้าน พระและผู้นำชุมชน ซึ่งได้ร่วมอภิปรายถึง “ทิศทางหมู่บ้านไทย” ว่าควรจะเป็นเช่นไร  ช่วยให้ผู้สนใจปัญหารุนแรงที่เกิดขึ้นในชนบท สามารถเห็นภาพการพัฒนาดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม: ประเวศ วะสี. (ม.ป.ป.). วิกฤติหมู่บ้านไทย ทางออกและอนาคตอยู่ที่ไหน?. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ปฏิบัติการพึ่งตนเอง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาจากสมอง การพึ่งตนเองง่ายจากสองมือ ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของชีวิตมนุษย์ คือ บ้าน ผ้า อาหาร ยา แต่ได้ยกเอาผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มและยาออกเปลี่ยนเป็น พลังงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิต

บรรณานุกรม: พุทินันท์ สุขพรวรกุล. (บรรณาธิการ). (2549). จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ ปฏิบัติการพึ่งตนเอง. นนทบุรี : โครงการชุมชนเป็นสุข ภาคตะวันตก.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรอากาศ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรหินและแร่ ทรัพยากรดิน ระบบนิเวศ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า แร่เชื้อเพลิง ฯลฯ

บรรณานุกรม: สวัสดิ์ โนนสูง. (2553). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: การเสริมสร้างความเข้มแข็งขอบชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต ฉบับชุมชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการการแก้ปัญหาของชุมชนและประเทศชาติจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ให้หลุดพ้นได้อย่างถาวร และปกป้องสังคมให้มีความแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม: คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต. (2542). การเสริมสร้างความเข้มแข็งขอบชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต ฉบับชุมชน. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต

สาระสังเขป: หนังสือนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต จากหมู่บ้านชุมชนบุพกาลสู่หมู่บ้านภายใต้ระบบศักดินา เศรษฐกิจหมู่บ้านพอยังชีพในระบบศักดินา 1455-1855 ฯลฯ

บรรณานุกรม: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2533). เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  ความรู้เพื่อการพัฒนา : รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/42

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้เพื่อการพัฒนา การลดช่องว่างทางความรู้ การแก้ไขปัญหาข้อมูล การปฏิวัติเขียว กระบวนทัศน์ของความรู้สำหรับการพัฒนา

บรรณานุกรม: ภัทรนันท์ พัฒิยะ (แปล). (2542). ความรู้เพื่อการพัฒนา : รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/42. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2556 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

บรรณานุกรม: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2554). บทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  ข้อควรรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิสาหกิจชุมชน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ตาพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

บรรณานุกรม: เสรี พงศ์พิศ และสุภาส จันทร์หงษ์. (2550). ข้อควรรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน เล่ม 1

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทความวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สนใจเข้าใจแนวคิดทางทฤษฎีอย่างง่าย และนำไปใช้วิเคราะห์ ข้อมูลเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งของไทยและต่างประเทศ

บรรณานุกรม: นัยน์ชนก หอมโกศล. (2546). เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน เล่ม 1. (ม.ป.ท.) : ส.เสริมมิตรการพิมพ์.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  วิสัยทัศน์ 2020

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ วีการ เทคโนโลยี การจัดองค์กรธุรกิจการข่างขั้นด้านข้อมูลข่าวสารในระดับนานาชาติ ที่ต่างเห็นความสำคัญของข่าวสารที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างผุ้นำทางเศรษฐกิจในอนาคต

บรรณานุกรม: สแตน เดวิส บิล เดวิดสัน. (2537). วิสัยทัศน์ 2020. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ หลักการคิดของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปฏิบัติของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

บรรณานุกรม: สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (2551). การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  ป๋วย อึ๊งภากรณ์: บันทึกที่เพิ่งเปิดเผย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเรียนเศรษฐศาสตร์ในยุคแรก แหล่งเงินเพื่อการลงทุนในประเทศไทย อุตสาหกรรมรถยนต์ ประสบการณ์ 20 ปีของประเทศไทย บทบาทของเงินในการสะสมความมั่งคั่ง โปแลนด์ เศรษฐศาสตร์สังคมนิยมกำลังวิกฤติ

บรรณานุกรม: ปราณี ทินกร. (2524). ป๋วย อึ๊งภากรณ์: บันทึกที่เพิ่งเปิดเผย. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

 

 

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  คลุกฝุ่นกับงาน 3

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรียนรู้อดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต ประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน ด้านกำกับดูแลสิ้นค้าอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร วางกติกา แข่งขันการค้า-ส่งเสริมธุรกิจทั้งในและเวทีนอกประเทศ

บรรณานุกรม: ศิริพล ยอดเมืองเจริญ. (2556). คลุกฝุ่นกับงาน 3. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  กอบบ้านกู้เมือง…ด้วยพลังแผ่นดิน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และระบบการบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม วาทกรรมการพัฒนาใหม่จากภาคประชาชน ทิศทาง วิสัยทัศน์ในทศวรรษหน้า

บรรณานุกรม: อเนก นาคะบุตร. (2545). กอบบ้านกู้เมือง…ด้วยพลังแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ๒๑ เซ็นจูรี่.

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  กลุ่มมิตรเบญจรงค์บูรณาการพลวัตร

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งการจัดการการเรียนรู้ได้ตลอดไป

บรรณานุกรม: ประยูร เวชปาน. (2550). กลุ่มมิตรเบญจรงค์บูรณาการพลวัตร. (ม.ป.ท.) : คนใจดี การพิมพ์.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เศรษฐกิจระบบนิเวศ เพื่อโลกที่เป็นธรรมและยั่งยืน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนและปัญหาวิกฤตของระบบทุนนิยม สังคมนิยม และโลกาภิวัฒน์ ความไม่สมดุลและความไร้เสถียรภาพของทุนนิยม ฯลฯ

บรรณานุกรม: วิทยากร เชียงกูล. (2554). เศรษฐกิจระบบนิเวศ เพื่อโลกที่เป็นธรรมและยั่งยืน. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์.

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  ภาคผนวก 1 ตัวแบบ (Role Model) ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ

สาระสังเขป: โครงการวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ สร้างวิสาหกิจชุมชนสู่การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน เครือข่ายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว ศูนย์สุขภาพดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

บรรณานุกรม: วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2550). ภาคผนวก 1 ตัวแบบ (Role Model) ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริการการพัฒนา พัฒนาการขององค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา สภาพแวดล้อมของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาที่เน้นการพัฒนาการบริหาร ฯลฯ

บรรณานุกรม: ติน ปรัชญาพฤทธิ์. (2544). การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เศรษฐกิจชุมชน ทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย

สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน ทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การพึ่งตนเอง การทำธุรกิจครบวงจร

บรรณานุกรม: ณรงค์ โชควัฒนา. (2542). เศรษฐกิจชุมชน ทางเลือกเพื่อทางรอดสังคมไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิสาหกิจชุมชนเพื่อคนเกษตร

สาระสังเขป: สรุปผลการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนทิศทางใหม่ของการพัฒนาร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน แผนวิสาหกิจ ธกส.  โครงการสินเชื่อวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

บรรณานุกรม: สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (2545). เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิสาหกิจชุมชนเพื่อคนเกษตร. กรุงเทพฯ : สมาคม

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

สาระสังเขป: เป็นเอกสารประกอบการประชุมประจำปี เศรษฐกิจฐานความรู้ : ก้าวใหม่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ

บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2544). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมของ 2 ชุมชน ที่อยู่ต่างภาคกัน มีกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมือนกันที่ทำให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ คือ  การสร้างแรงจูงใจและความตระหนัก

บรรณานุกรม: สุพรรณี ไชยอำพร. (2550). รูปแบบแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  กรณีศึกษาแผนชุมชนบ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทเรียนและองค์ความรู้จากแผนชุมชนเข้มแข็ง แผนชุมชน คือ แผนแก้จนของจริง กรณีศึกษาแผนชุมชนบ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรณานุกรม: โครงการพัฒนางานบูรณาการตำบลสุขภาวะ. (ม.ป.ป.).กรณีศึกษาแผนชุมชนบ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: บันทึกความพอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยทุกภาคส่วน

บรรณานุกรม: เอ็นนู ซื่อสุวรรณ. (ม.ป.ป.). บันทึกความพอเพียง. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี ประมวลเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมหาตมา คานธี เรียนรู้จากชีวิตการต่อสู่แบบสัตยาเคราะห์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. (2552). แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี. กรุงเทพฯ : สามลดา.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  โต้คลื่นลูกที่ 4 เมื่อ ความพอเพียง คือคำตอบ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเศรษฐกิจจากเมื่อเริ่มมีมนุษย์บนผืนโลก ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์เมื่อเศรษฐกิจวิวัฒน์ไปตามคลื่นลูกต่างๆ ครอบคลุมประเด็นปัญหาบ้านด้านในสังคมที่พัฒนาก้าวหน้าแล้ว ฯลฯ

บรรณานุกรม: ไสว บุญมา. (2549). โต้คลื่นลูกที่ 4 เมื่อ ความพอเพียง คือคำตอบ. กรุงเทพฯ : เนชั่นมัลติมีเดีย.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ: ชีวิตที่พอเพียง

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต

บรรณานุกรม: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (ม.ป.ป.). ชีวิตที่พอเพียง. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เจาะมาตรการแก้วิกฤติเศรษฐกิจ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไทยก่อนสิ้นสหัสวรรษ ปัญหาในภาคการเงิน ปัญหาในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ปัญหาการว่างงานและภาคเกษตรกรรมช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา. (2543). เจาะมาตรการแก้วิกฤติเศรษฐกิจ. สมุทรปราการ : ภัคธรรศ.

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  การพัฒนากระบวนการการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดโดยการจัดการของชุมชน

สาระสังเขป: วิทยานิพนธ์เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่สามารถสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูด

บรรณานุกรม: เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี. (2550). การพัฒนากระบวนการการออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดโดยการจัดการของชุมชน. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  โครงการชุมชนชนบทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการร่วมกันพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

บรรณานุกรม: เย็นฤดี สุภัณวงษ์ และคนอื่น. (ม.ป.ป.). โครงการชุมชนชนบทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม “ธุรกิจ” : เอกสารประกอบ

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความรู้เป็นฐานประกอบการระดมความคิดให้สมาชิกได้มีการอภิปรายร่วมกัน ภายใต้กรอบเนื้อหาที่มีความเข้าใจตรงกัน โดยอาศัยการต่อยอดจากฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ เพื่อการประชุมระดมความคิดมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม

บรรณานุกรม: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม). (2551). การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่ม “ธุรกิจ” : เอกสารประกอบ. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  ยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การแข่งขันของเศรษฐกิจไทยโดยรวม การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการเมืองโลก สถานภาพทางการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ยุทธศาสตร์การแข่งขันสินค้าเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ

บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น. (2545). ยุทธศาสตร์เพื่อการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์ใหม่ของเศรษฐกิจโลก. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

 

 

เปิดอ่าน

ชื่อหนังสือ:  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับขั้นตอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระยะเวลา ๒๕๔๗-๒๕๕๐ แนวคิดและขอบเขตการดำเนินงานขับเคลื่อน การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?. กรุงเทพฯ : สำนักงาน