จำนวนผู้ชม 362

รุ่น 1 - 2 / 2565

ภาคเรียนที่ 2/2566

ระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567

                    การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้คนให้ถูกกับงานทำให้บุคลากรเกิดความพอใจและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อทำให้การประการชุมชนสามารถดำเนินการอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

        ศึกษาองค์กรและการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจ ตลอดจนนำหลักการจัดการองค์กรมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการประกอบการชุมชน โดยให้ทำรายงานประจำภาคเรียน

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

              วิเคราะห์องค์ประกอบห่วงโซ่อุปทาน(supply chain) ห่วงโซ่คุณค่า(value chain) และโลจิสติกส์ ในการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการสร้างพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในการประกอบการชุมชน ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยศึกษาดูงานการจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี (best practice)

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

               การจัดการองค์กรในยุคดิจิทัลต้องเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น และที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการตัดสินใจ การตลาด และการบริหารจัดการทั่วไปของธุรกิจในทุกระดับ