จำนวนผู้ชม 1

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่

3/2566

ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 1/65, 2/65

ส. 18 พ.ค. 67

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 19 พ.ค. 67

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อ.ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ส. 25 พ.ค. 67

CE634420

การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 26 พ.ค. 67

CE634216

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

อ.ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ส. 1 มิ.ย. 67

CE634216

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

ส. 8 มิ.ย. 67

LD634304

การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

อา. 9 มิ.ย. 67

LD634405

การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

อา. 16 มิ.ย. 67

CE634203

การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต

อ.มโนชญ์ เทศอินทร์

ส. 22 มิ.ย. 67

CE634306

ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

อา. 23 มิ.ย. 67

CE634306

ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.ผศ.สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์