จำนวนผู้ชม 31

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่

3/2566

ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 2/66

CE634213

วิถีผู้ประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

CE634213

วิถีผู้ประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

อา. 26 พ.ค. 67

CE634213

วิถีผู้ประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

อา. 2 มิ.ย. 67

LD634202

การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน

อ.ปรีชา รักษ์เมือง

อ. 4 มิ.ย. 67

LD634202

การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน

อ.กรรณิกา ปัญญาวงค์

ส. 8 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 9 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

จ. 10 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.อภิชาติ มหาราชเสนา

อ. 11 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.ภูมิใจ ไร่ดี

ส. 15 มิ.ย. 67

CE634202

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 16 มิ.ย. 67

CE634202

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

ส. 22 มิ.ย. 67

CE634202

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

อา. 23 มิ.ย. 67

CE634202

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

อ.ดร.อภิเดช ชัยราชา

ส. 29 มิ.ย. 67

CE634202

กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา

อ.ดร.อภิเดช ชัยราชา