จำนวนผู้ชม 36

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่

3/2566

ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 1/66

CE634213

วิถีผู้ประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

CE634213

วิถีผู้ประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

อา. 26 พ.ค. 67

CE634213

วิถีผู้ประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

อา. 2 มิ.ย. 67

LD634303

การพัฒนาชีวิต 3 การติดตามและประเมินผลโครงงานการประกอบการชุมชน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

ส. 8 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 9 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

จ. 10 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.อภิชาติ มหาราชเสนา

อา. 11 มิ.ย. 67

EX634202

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 1 การวางแผนประกอบการชุมชน

อ.ภูมิใจ ไร่ดี