จำนวนผู้ชม 16

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่

3/2566

ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 2/65

ส. 18 พ.ค. 67

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อ.ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ส. 25 พ.ค. 67

CE634216

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

อา. 26 พ.ค. 67

CE634216

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

อ.ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ส. 1 มิ.ย. 67

CE634216

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

ส. 8 มิ.ย. 67

LD634304

การพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

ส. 29 มิ.ย. 67

CE634216

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับการประกอบการชุมชน

อ.เทพพิสุทธิ์ ประจิตร