จำนวนผู้ชม 39

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่

3/2566

ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 1/65

ส. 18 พ.ค. 67

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

CE634409

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

อ.ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

ส. 25 พ.ค. 67

CE634420

การจัดการความรู้ด้านการประกอบการชุมชน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 9 มิ.ย. 67

LD634405

การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

จ. 10 มิ.ย. 67

LD634405

การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาโครงงานการประกอบการชุมชน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

ส. 15 มิ.ย. 67

EX634405

สัมมนาการประกอบการชุมชน

อ.สุรศักดิ์ สุขมาก

อา. 16 มิ.ย. 67

EX634405

สัมมนาการประกอบการชุมชน

อ.สุรศักดิ์ สุขมาก

จ. 17 มิ.ย. 67

EX634405

สัมมนาการประกอบการชุมชน

อ.สุรศักดิ์ สุขมาก