จำนวนผู้ชม 39

ตารางเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่

3/2566

ผ่านระบบ OnDemand

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

รุ่น 2/64

GE634103

เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

ส. 25 พ.ค. 67

GE634103

เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

อ.ดร.ศราวุฒิ อินทพนม

อา. 26 พ.ค. 67

GE634103

เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

อ.วิเชียร วชิรเสรีชัย

ส. 1 มิ.ย. 67

SE634210

นวัตกรรมชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

พ. 5 มิ.ย. 67

SE634210

นวัตกรรมชุมชน

อ.ดร.สามารถ จันทร์สูรย์

ส. 8 มิ.ย. 67

CE634203

การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต

อ.สุรศักดิ์ สุขมาก

อา. 16 มิ.ย. 67

CE634203

การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต

อ.มโนชญ์ เทศอินทร์

ส. 22 มิ.ย. 67

CE634306

ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.ศุภกร คุรุการเกษตร

อา. 23 มิ.ย. 67

CE634306

ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.ผศ.สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์