จำนวนผู้ชม 76

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

การปรับตัวของชาวสวนมะพร้าวและพ่อค้าคนกลางในยุค AI-Robotic

แบบสอบถาม

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของชาวสวนมะพร้าวและพ่อค้าคนกลางในยุค AI - Robotics : กรณีศึกษาชาวสวนมะพร้าวและพ่อค้าคนกลางในพื้นที่สองบุรี-ศรีมหาสมุทร